Vennepunktet
Boghvedevej 34 - 8920 Randers NV
Tlf. 8640 7774
Mail:
vp@vennepunktetranders.dk
Startside Aktiviteter Bestyrelse Datoer Kontakt Frivillige søges Hvem er vi? Vedtægter Tilbud fra Kommunen Link Sponsorer
 

Vedtægter for Foreningen

Vennepunktet

§

1. FORENINGENS HJEMSTED OG NAVN

Foreningens navn er VENNEPUNKTET med hjemsted i Randers.

§

2. FORENINGENS FORMÅL

A): ALMENE AKTIVITETER.
 

          Stk. 1: Gennem det aktive mødested at forebygge og forhindre isolation.

          Stk. 2: At fremme medlemmernes personlige udvikling.

          Stk. 3: At skabe et netværk og fremme erfaringsudveksling blandt medlemmerne.

          Stk. 4: At skabe faglig udvikling mellem medlemmerne gennem møde- og aktivitetsvirksomhed.
 

B): SORG/KRISERÅDGIVNING.
 

        At oplyse, vejlede og yde hjælp, hvor problemer af fysisk, psykisk eller social karakter opstår,

med mulighed for tværfaglig hjælp ved problemer.

§

3 FORENINGENS MEDLEMMER

Stk. 1: Som medlem af foreningen kan personer som støtter foreningens formål optages.

Stk. 2: Foreningen er for alle fra 18 år.

Stk. 3: Medlemmer, der mod bedre vidende modarbejder foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes.

Beslutningen kan ankes til generalforsamlingen.

Stk. 4: Aktive medlemmer skal opgive navn, adresse og fødselsdato.

§

4 FORENINGENS HØJESTE MYNDIGHED

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Generalforsamlingen vælger foreningens ledelse. Den består af:

  • Formand

  • Kasserer

  • 5 bestyrelsesmedlemmer

  • 2 suppleanter for bestyrelsmedlemmer

  • 2 uvildige bilagskontrollanter

  • 1 suppleant for bilagskontrollanter

Suppleanterne har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

 

Stemmeret opnås ved indtræden som bestyrelsesmedlem.
 

Stk. 3: Valgbare er alle foreningens medlemmer, der er tilstede, eller skriftligt har accepteret opstilling,

og har et gyldigt medlemsbevis. Undtaget er lønnede medarbejdere.
 

Stk. 4a: Valgperioden er 2 år. Det betyder, at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige.

Stk. 4b: Hvert år skal vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant for bilagskontrollanterne.
 

Stk, 5: Såfremt formand eller kasserer fratræder i utide, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand

eller kasserer indtil næste generalforsamling.
 

Stk. 6: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær og udformer foreningens

forretningsorden med beskrivelse af kompetence og ansvarsområde.

 

Stk. 7: Formanden repræsenterer foreningen udadtil. Til større dispositioner kræves 3 underskrifter fra bestyrelsen.
 

Stk. 8: Bestyrelsesmøder holdes efter behov, hvortil formanden eller næstformanden indkalder.

 

Stk. 9: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 af 7 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

Stk. 10: Bestyrelsen udpeger revisor.

 

§

5 FORENINGENS MEDARBEJDERE

Stk. 1: Aktivitetsledere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, psykologer og ansatte

har tavshedspligt omkring personlige forhold, man får kendskab til.

Stk. 2: Brud på tavshedspligten medfører, at bestyrelsen kan bortvise/ekskludere vedkommende.

Til (ekstraordinær) generalforsamling.

§

6 KONTINGENT/HONORAR

Stk. 1: Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Aktivitetskontingent og terapihonorar fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3: Medlems- og aktivitetskontingentet betales indenfor 4 uger efter aktivitetsstart.

Stk. 4: Regnskabsåret følger kalenderåret.

§

7 GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgang af april måned hvert år.

Stk. 2: Medlemmerne indkaldes med opslag på Vennepunktet og på foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ændringsforslag til vedtægter meddeles som opslag på Vennepunktet senest 5 dage før generalforsamlingen
sammen med den endelige dagsorden.

Stk. 4: Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Formandens beretning om det forløbne år.

c) Kassereren fremlægger revideret regnskab.

d) Indkomne forslag.

e) fastsættelse af medlemskontirigent.

f) Valg af 2 stemmetællere.

g) Valg af formand eller kasserer.

h) Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.

i) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

j) Valg af 2 bilagskontrollant.

k) Valg af i suppleant for bilagskontrollant.

Stk. 5: Bortset fra bestemmelserne i § 10, træffes afgørelser ved almindelig flertal.

§

8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter

bestyrelsen, eller 2/3 af medlemmerne har fremsat ønske herom.

Stk. 2: Ekstraordinæ generalforsamling indkaldes på seperat skrivelse med 14 dages varsel,

sammen med dagsordenen omhandlende det/de emne(r), der ligger til grund for indkaldelsen.

§

9 Generelt

Mødereferater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, udvalg m.v. skal være udfærdiget

og tilgængelig for medlemmerne senest 14 dage efter afholdelsen af mødet.

§

10 Vedtægtsændringer/Foreningsophør

Stk. 1: Ændringer af vedtægter eller beslutng om foreningens ophør, kan gennemføres på ordinær

eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Ved foreningens ophør anvendes en eventuel formue til et folkeoplysende formål i Randers kommune.

Disse vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling den 26. oktober 2000

Revideret den 9. april 2013

Forelagt og revideret på generalforsamling den 18. april 2013
 

Webmaster: hvm@vennepunktetranders.dk

Senest opdateret: 24-08-2017